FAQ

Veelgestelde vragen

Algemeen

 

 • Waarvoor staat het logo van Damiaanactie?

In het logo van Damiaanactie herken je zowel een vlinder als een hart. Het hart staat symbool voor iedereen die van Damiaanactie mee een verhaal maakt. En de vlinder verwijst naar de vele mensen die getroffen zijn door lepra en tbc: kwetsbaar maar tegelijk hoopvol en mooi. 

 • Op welke manier onderscheidt Damiaanactie zich van andere medische ngo’s?

Damiaanactie is een Belgische medische ontwikkelings-ngo die strijdt tegen lepra, tuberculose en leishmaniasis in 16 landen wereldwijd. Wij starten een project enkel op vraag van nationale autoriteiten. 98% van ons personeel is lokaal personeel. En we werken enkel aan langetermijnprojecten.

 • Wat doet Damiaanactie in België?

In 2015 startten we een project op met BELTA-TBnet, de Belgische long- en tuberculoseassociatie, voor dakloze tbc-patiënten in Brussel. Damiaanactie geeft hierbij extra sociaaleconomische steun aan patiënten. We voorzien een slaapplaats gedurende hun hele behandeling, delen sociale cheques uit waarmee eten en kleding mee gekocht kan worden in bepaalde winkels in Brussel. En we betalen het transport van en naar het ziekenhuis terug.

 • Wat doet Damiaanactie met mijn persoonlijke gegevens?

We waken bij Damiaanactie over de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Lees ons volledig privacybeleid hier.

 • Wat gebeurt er met mijn giften?

74% van alles wat er bij ons binnenkomt qua giften wordt geïnvesteerd op het terrein. 15% gaat richting fondsenwerving, 6% naar de algemene organisatie van Damiaanactie en 5% naar pedagogisch materiaal. Meer info kan je terugvinden in ons financieel rapport.

 • Hoe ben ik er zeker van dat mijn gift veilig en wel toekomt?

Alle online giften verlopen via een beveiligd platform van onze partner Ingenico, onderdeel van Worldline, het meest vertrouwde online beveiligd betalingsplatform binnen Europa, met klanten in meer dan 35 landen.

In juni 2018 ondertekende Damiaanactie het ‘Charter Integriteit voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking’ en verbond zich ertoe instrumenten in te voeren om de integriteit, de transparantie en de ethiek zo goed mogelijk te garanderen. Damiaanactie is bovendien lid van de VEF, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.

De budgetten worden jaarlijks goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de rekeningen van Damiaanactie worden gecontroleerd en goedgekeurd door een onafhankelijk, professioneel auditbureau. Elk jaar geeft Damiaanactie een Jaarverslag uit, met een transparant overzicht van de inkomsten en uitgaven. Je kan het Jaarrapport hier terugvinden.

 • Waarom stuurt Damiaanactie fondsenwervende brieven?

Eerst en vooral willen wij je hartelijk bedanken voor je steun. We begrijpen deze vraag zeker.

De opgestuurde brieven halen de band aan met de schenkers en belichten steeds de situatie en een verhaal van één specifiek projectland zoals Nigeria of Congo. Vele donateurs blijven graag op de hoogte van de situatie in de projectlanden, storten regelmatig bij, of geven de brief door aan kennissen en familie. De meeropbrengst uit deze brieven zorgt ervoor dat er meer centen naar de Damiaanactie projecten kunnen doorvloeien en we meer patiënten kunnen helpen.

 • Ik heb een domiciliëring of maandelijkse gift opgestart: wat zijn de bijzondere voorwaarden?

Na invullen van het online formulier, het schriftelijk terugsturen van een invulformulier voor maandelijkse gift of het telefonisch accepteren van een domiciliëring, stuurt Damiaanactie je een bevestigingsbrief of -e-mail. Vervolgens start de Dienst Donateurs automatisch jouw maandelijkse gift op in samenwerking met jouw bank.

Indien je je maandelijkse gift online hebt opgestart en je kredietkaart vervalt, wordt je maandelijkse gift automatisch stopgezet. Damiaanactie brengt je hiervan per e-mail op de hoogte zodat je eventueel de nodige stappen kan ondernemen.

Je kan een betaling in het kader van Europese domiciliëring (SEPA SDD) laten terugbetalen of je domiciliëring helemaal laten annuleren. Jouw verzoek tot terugbetaling dien je best in binnen de acht weken na de datum waarop het bedrag van je rekening werd gedebiteerd, via e-mail of per post. Ingeval van bijkomende vragen kan je steeds terecht bij de Dienst Donateurs op het nummer 02/422 59 11 of per e-mail via [email protected].

Je persoonlijke gegevens worden bewaard in de gegevensbank van Damiaanactie, met als doel je te informeren i.v.m. haar activiteiten. Je gegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden niet doorgegeven aan derden. Je kan deze gegevens steeds opvragen, inkijken, laten wijzigen of schrappen op eenvoudig verzoek bij de Dienst Donateurs.

Damiaanactie is bij wet gerechtigd domiciliëringsopdrachten te beheren via het identificatienummer BE36ZZZ0873268432.

 • Waar kan ik de stiften en andere producten van Damiaanactie kopen?

Die kan je hier in onze webshop kopen. Maar je kan onze stiften ook kopen bij de vrijwilligers van Damiaanactie bij supermarkten en andere openbare plaatsen in heel België tijdens het campagneweekend in januari.

 • Heb ik recht op een fiscaal voordeel als ik een gift doe aan Damiaanactie?

Als je op jaarbasis voor minstens 40 euro schenkt aan Damiaanactie, heb je recht op een fiscaal attest. Voor je giften dit jaar van een totaalbedrag van min. € 40, ontvang je een belastingvermindering tot 45%. Het totaalbedrag van je giften waarvoor vermindering wordt verleend, mag nooit meer bedragen dan 10% van je totale netto-inkomen.

Je ontvangt je fiscaal attest steeds in het eerste trimester van het volgende jaar.

 • Ik wil mijn persoonlijke gegevens wijzigen bij Damiaanactie

Wijzig je persoonlijke gegevens hier.

Fiscaal attest

 

 • In welke gevallen heb ik recht op een fiscaal attest?

Je hebt recht op een fiscaal attest indien volgende vier voorwaarden voldaan zijn:

 • Je stort jouw gift rechtstreeks van jouw bankrekeningnummer op één van de rekeningnummers van Damiaanactie en je vermeldt als vrije mededeling de code op het overschrijvingsformulier van één van onze toegestuurde brieven, gewoon “gift” of een andere vrije mededeling (n.a.v. een gebeurtenis bv.).
 • Je ontvangt geen tegenprestatie voor jouw gift. Een tegenprestatie kan zijn: deelname aan een activiteit of tombola, toegang tot een concert of gebouw, levering van een goed of dienst, een logovermelding of een promotionele aandacht.
 • Het gestorte bedrag komt alleen van jou en vertegenwoordigt dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling.
 • Het totaalbedrag van al je giften samen bedraagt minstens €40 op jaarbasis (kalenderjaar). De €40 kan je in één gift gestort hebben of via verschillende giften. Je giften zijn dan tot 45% fiscaal aftrekbaar van het gestorte bedrag.

Voor alle voorwaarden verwijzen we graag naar artikel 145/33 WIB 1992.

 • Hoe komt mijn fiscaal attest automatisch in mijn belastingaangifte?

Als de belastingdienst je met 100% zekerheid kan identificeren, verschijnt je fiscaal attest automatisch in je aangifte. Enkel de gegevens van een individu kunnen automatisch gekoppeld worden aan je aangifte. Steun je ons via een gezamenlijke rekening en ben je als koppel bij ons gekend? Geef dan van slechts één individu de volledige voornaam, familienaam, adresgegevens, geboortedatum en volledigheidshalve het Rijksregisternummer door. Dat kan via [email protected].

 • Heeft een sponsor van mijn actie recht op een fiscaal attest?

Indien een sponsor jouw actie steunt in ruil voor zichtbaarheid door bijvoorbeeld logovermelding, een advertentie of promotionele aandacht heeft de sponsor geen recht op een fiscaal attest.

In volgend geval: laat je een persoonlijke prestatie sponsoren, zoals je afgelegde kilometers bij een loop- of fietstocht?  Dan kan de sponsor wel een fiscaal attest ontvangen.  Hij sponsort jou door zijn online gift rechtstreeks te storten op een rekeningnummer van Damiaanactie waardoor Damiaanactie die gift als fiscaal aftrekbaar kan registreren.

 • Is de timing van de gift belangrijk? Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest?

Om recht te hebben op een fiscaal attest moet je gift binnen het kalenderjaar of ten laatste tijdens de eerste drie werkdagen van het nieuwe jaar gestort worden. Dit is wettelijk bepaald. Indien je binnen die periode tenminste €40 in totaal hebt geschonken, ontvang je in de loop van het eerste trimester van het nieuwe jaar een fiscaal attest.