Privacybeleid

GDPR, of General Data Protection Regulation, is een Europese regelgeving die restricties oplegt aan bedrijven die onbeperkt data verzamelen.

Het doel is persoonsgegevens van Europese burgers te beheren en beschermen. Organisaties moeten vanaf 25 mei 2018 kunnen aantonen welke gegevens ze verzamelen, en hoe ze deze gebruiken en beveiligen. Ook Damiaanactie onderschrijft de GDPR vanaf 25 mei 2018.

Wil je jouw gegevens wijzigen of schrappen? Vul dan dit contactformulier in. We behandelen je verzoek zo spoedig mogelijk.

Privacybescherming

Damiaanactie respecteert jouw privacy. In overeenstemming met de Europese regelgeving die sinds 25 mei 2018 van kracht is, willen we alle door ons gecontacteerde personen informeren over hoe we hun persoonlijke gegevens gebruiken. Indien je hier vragen of opmerkingen over hebt, aarzel dan niet ons te contacteren.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke bewerking van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke is Damiaanactie vzw, gevestigd te Leopold II-laan 263, 1081 Koekelberg, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0406.694.670. De functionaris voor de gegevensbescherming (uit het Engels, Data Protection Officer of DPO) kan gecontacteerd worden via dpo@damiaanactie.be.

Wij verwerken:

  • contactgegevens (naam, adres, aanspreektitel, geslacht);
  • e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum (indien gegeven) en persoonlijke voorkeuren (tenzij dit niet gewenst wordt, zie punt 5);
  • voor welke fondsenwervingscampagnes of activiteiten we iemand contacteerden;
  • inschrijvingen of ‘optin’s’ op activiteiten, nieuwsbrieven, bepaalde communicatiekanalen;
  • informatie over aankopen en ontvangen giften (datum, bedrag, rekeningnummer, eventuele domiciliëring, enz.) en de afhandeling ervan (de historiek van uw giften en bepaalde informatie nodig voor het bezorgen van fiscale attesten of de automatische verwerking binnen tax-on-web).

Deze informatie kunnen we gebruiken voor toekomstige communicatie.

Wij kunnen ook andere informatie verwerken die je ons spontaan bezorgt, zoals feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten of campagnes.

Soms huren we adresbestanden van derde partijen voor een specifieke campagne. In dat geval gebruiken we de persoonsgegevens enkel voor die campagne en worden je gegevens alleen opgeslagen als je een gift doet ten gevolge van die campagne.

Je gegevens worden enkel verwerkt om je te informeren over onze activiteiten, om je uit te nodigen voor evenementen, voor fondsenwerving en voor de administratieve afhandeling van jouw gift – inclusief het eventueel bezorgen van het fiscaal attest. We contacteren je digitaal, via gewone post of per telefoon (tenzij je jezelf inschreef op de bel-me-niet-meer-lijst of op de Robinsonlijst).

Soms zijn bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk door te geven via een invulformulier of op andere wijze, om jouw gift en/of het bezorgen van een fiscaal attest correct te behandelen.

De verwerking van je gegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Damiaanactie vermits het voor de financiering van goede doelen nodig is om aan fondsenwerving te doen; dit bevordert de non-profit doelstellingen van onze organisatie. Nadat je een gift deed aan onze organisatie, worden je gegevens voor de correcte afhandeling van deze gift (registratie, verwerking, fiscaal attest, eventuele domiciliëring) gebruikt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van onze overeenkomst, evenals op basis van ons gerechtvaardigd belang om de gift op correcte wijze te verwerken.

Je gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de behandeling van jouw gift en/of de fiscale gevolgen ervan (bijvoorbeeld banken en de fiscale overheid voor het overhandigen van fiscale attesten) of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn.

Damiaanactie voorziet zelf in de verwerking van de persoonsgegevens maar doet soms ook beroep op dienstverleners die je gegevens onder onze verantwoordelijkheid gebruiken (zogenaamde “verwerkers”) en voorzien in de opvolging van fondsenwervings- of informatieve campagnes. Wij zien erop toe dat de dienstverleners op wie wij een beroep doen de nodige beschermingsmaatregelen in acht nemen voor een veilige en correcte verwerking van jouw gegevens en dat zij hun verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving nakomen.

Je gegevens worden daarnaast enkel doorgegeven aan derden wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de behandeling van jouw gift en/of de fiscale gevolgen ervan (bijvoorbeeld banken en de fiscale overheid voor het overhandigen van fiscale attesten), of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn.

ndien jouw persoonsgegevens in onze databank worden verwerkt onder onze verantwoordelijkheid, kan je deze inkijken of laten verbeteren. Je kan ze ook laten verwijderen; in dit geval bewaren we enkel de noodzakelijke gegevens zodat we kunnen bijhouden dat je niet meer gecontacteerd wil worden. Je kan je ook verzetten tegen een verwerking of vragen deze te beperken. Voorts kan je binnen de wettelijke voorwaarden vragen je gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm.

Je kan je rechten uitoefenen door het sturen van een brief met een kopie van je identiteitsbewijs of van een ander stuk dat je identiteit bewijst, of e-mailen naar het bovengenoemd e-mailadres.

Je hebt met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te B-1000 Brussel, Drukpersstraat 35, via een brief naar dit adres of via e-mail naar [contact@apd-gba .be].

Indien wij jou als potentieel donateur aanschrijven en je doet geen gift, worden jouw gegevens niet verder door ons verwerkt. Indien je ons een gift hebt gedaan, verwerken wij jouw gegevens verder voor onze fondsenwerving. We bewaren de gegevens tot 15 jaar na je laatste gift of nadat je op enige andere wijze actief je interesse in onze organisatie heeft getoond (of langer indien wettelijk verplicht volgens de fiscale wetgeving). Na deze periode sturen wij u eens in de vijf jaar een schriftelijke herinnering aan deze clausule. Wij zullen de gegevens natuurlijk niet langer gebruiken indien je ons laat weten dat je dat niet meer wenst. Gegevens m.b.t. de uitreiking van fiscale attesten zullen minimaal bijgehouden worden zo lang als wettelijk vereist is.

Wij bekwamen jouw contactgegevens doordat:

  • je in het verleden reeds een gift deed voor onze organisatie en daarom werd opgenomen in ons bestand; of
  • je op enige wijze aangaf dat je door ons gecontacteerd wenst te worden (bijvoorbeeld via het invullen van een formulier op onze website of op een evenement of manifestatie); of
  • wij deze huurden van een partner gespecialiseerd in wettelijk verkregen adressen en contactgegevens, teneinde onze missie voor te stellen. Pas nadat je als nieuwe donateur of partner een gift of aankoop doet, neemt Damiaanactie je op in haar databestand. De gegevens van deze partij kunnen worden opgevraagd via geven@damiaanactie.be.

Hoewel er soms om gevraagd wordt, maakt Damiaanactie er een erezaak van om de gegevens van haar donateurs niet te verhuren, uit te wisselen of te verkopen aan welke organisatie dan ook. Dit om de geloofwaardigheid van de organisatie en de vertrouwensband te verzekeren.