Damiaanactie vzw is een niet-gouvernementele organisatie die in 1964 werd opgericht in Brussel (België) en die geregistreerd is naar Belgisch recht.

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Door de website www.damiaanactie.be te bezoeken, aanvaardt de gebruiker zonder voorbehoud de onderhavige gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen zonder uitdrukkelijke kennisgeving op elk moment gewijzigd worden door de publicatie op de website van een nieuwe versie. De bezoeker wordt dan ook verzocht de voorwaarden te herlezen bij elk bezoek aan de website.

Voorafgaande kennisgeving

De informatie op deze website vervangt geen medisch, juridisch of psychologisch advies en is geenszins bedoeld als instructie op basis waarvan de gebruiker kan afzien van de adviezen en expertise van professionals in elk van deze sectoren en disciplines.

Gegevensverzameling

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer is Damiaanactie verplicht het vertrouwelijke aspect te beschermen en te waarborgen van alle persoonsgegevens die het verkrijgt of die ingegeven worden tijdens uw bezoeken aan onze website. Damiaanactie verbindt zich ertoe deze gegevens alleen te gebruiken om u te informeren over haar activiteiten en evenementen. Damiaanactie behandelt alle informatie over zijn donateurs met de meest strikte vertrouwelijkheid. In geen geval zal deze informatie zonder uw instemming worden bekendgemaakt aan een andere organisatie, persoon of entiteit.

Tijdens het proces worden alleen gegevens gevraagd die onmisbaar zijn voor een efficiënte behandeling en een aandachtige follow-up.

In overeenstemming met de GDPR, de Algemene Verordening Gegevensbescherming,heeft elke Europese burger een recht op inzage en toegang tot zijn gegevens, een recht op rechtzetting en verwijdering van zijn gegevens, een recht om zich te verzetten tegen profilering, een recht om zich te verzetten tegen geautomatiseerde besluitvorming, een recht op beperking van de verwerking en een recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens.

Damiaanactie waarborgt deze rechten, die kunnen uitgeoefend worden door een concreet verzoek in te dienen op het adres info@damiaanactie.be.

Auteursrechten

De website alsook alle namen, benamingen, beelden, foto’s en ander materiaal in verband met de activiteiten van Damiaanactie zijn de exclusieve eigendom van Damiaanactie.

Voor elk gebruik of reproductie, zowel tijdelijk als permanent, is de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toepstemming van Damiaanactie vereist.

Veiligheid

Damiaanactie neem de gepaste technische veiligheidsmaatregelen (met name registratie op een beveiligde server) om uw persoonsgegevens te beschermen en te verzekeren dat ze niet toegankelijk zijn voor derden.

De website van Damiaanactie kan links naar andere externe websites bevatten. Damiaanactie is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van websites die geen deel uitmaken van de domeinnaam www.damiaanactie.be. Damiaanactie is evenmin aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik van deze websites.

De op de website van Damiaanactie gepubliceerde informatie wordt regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt. Damiaanactie kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte fouten en/of mogelijke schade aan of virussen op uw computer of ander technisch materiaal. Meer in het algemeen geeft Damiaanactie geen enkele expliciete of impliciete garantie betreffende deze website als geheel en/of een deel ervan.

Inhoud van de website van Damiaanactie

Damiaanactie hecht veel belang aan de juistheid van de op zijn website gepubliceerde gegevens. Mocht u toch een eventuele fout of onjuiste informatie vaststellen op onze website, dan zouden wij u zeer erkentelijk zijn als u ons hiervan op de hoogte brengt.

Toegangsverbod

Damiaanactie behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en al dan niet met voorafgaande kennisgeving bepaalde gebruikers de toegang tot onze website te ontzeggen.

Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Op alle rechten, plichten en aanbiedingen waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, evenals op deze algemene voorwaarden zelf en op elke overeenkomst, is alleen het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, België, zijn als enige bevoegd voor eventuele geschillen tussen de partijen.

Gegevens

Damiaanactie
Maatschappelijke zetel: Leopold II-laan, 263 – 1081 Brussel – België
Mail to: info@damiaanactie.be
Tel : +32 2 422 59 11
Ondernemingsnr.: 0406.694.670