Neem Damiaanactie op in je testament

Treed in de voetsporen van Damiaan:
neem Damiaanactie op in je testament

WELK SOORT TESTAMENT GEBRUIK JE HET BEST OM NA TE LATEN AAN DAMIAANACTIE?

Als je (een deel van) je vermogen wil nalaten aan Damiaanactie, moet je altijd een testament opstellen. Damiaanactie is immers niet automatisch erfgenaam zoals je familieleden dat zijn. Zonder testament wordt je nalatenschap verdeeld onder je erfgenamen volgens de wettelijk voorziene regelingen.  

Een testament kan je perfect eigenhandig opstellen. Het moet voldoen aan drie voorwaarden: het moet door jezelf geschreven zijn, er moet een datum op staan en je eigen handtekening bevatten. 

Als je Damiaanactie wil opnemen in je testament, dan is een notarieel testament (ook wel authentiek testament genoemd) een goede optie: het biedt je de garantie dat alles 100% juridisch correct geformuleerd is en dat je nalatenschap dus exact volgens jouw wensen geregeld wordt. Bovendien wordt je notarieel testament geregistreerd en bestaat er geen risico dat het verloren gaat.  

Kies je toch voor een eigenhandig testament, zorg er dan voor dat het ook kan gevonden worden. Dat kan via een vertrouwenspersoon. Zekerder is dat je het in bewaring geeft bij een notaris die het voor jou ook kan laten registreren. Zo geniet je een volledige gemoedsrust ! 

 

HOEVEEL KOST ERVEN? 

Wanneer je erft, moet je  “erfbelasting“ betalen (beter gekend als “successierechten”). Alle erfgenamen in rechte lijn genieten de laagste tarieven. Ook de langstlevende wettige partner geniet dit tarief. Verdere familieleden zoals broers en zussen, neven en nichten, ooms en tantes, ….   of (juridisch) vreemden betalen een hoger tarief.  De regel is : hoe groter de erfenis, hoe hoger de tarieven. De erfbelasting verschilt ook volgens het Gewest waarin de overledene zijn fiscale woonplaats had gedurende de laatste vijf jaar voor zijn overlijden.  

Voor erkende vzw’s zoals Damiaanactie geldt een voordeeltarief : 0% in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië is een erfbelasting van 7% verschuldigd op legaten voor erkende vzw’s zoals Damiaanactie.  

Vanaf 1 juli 2021 geldt in Vlaanderen een nultarief voor schenkingen en legaten aan goede doelen, zoals Damiaanactie. Dit betekent dat Damiaanactie geen erfbelasting meer betaalt op legaten die zij ontvangt in het kader van nalatenschappen die openvallen in Vlaanderen vanaf 1 juli 2021. Ook op schenkingen (zelfs notariële schenkingen) betaalt Damiaanactie geen schenkbelasting (registratierechten) meer. Zo zal elke eurocent, geschonken of nagelaten aan Damiaanactie, volledig kunnen besteed worden binnen onze werking en het verschil maken in de levens van lepra- en tuberculosepatiënten wereldwijd.  

Meer info?
Vraag onze gratis algemene infobrochure aan.

Ik vraag de algemene brochure aan

HOE KUN JE EEN TESTAMENT OPSTELLEN TEN GUNSTE VAN DAMIAANACTIE?

De wet staat toe dat je een deel (of het geheel) van je vermogen bestemt voor het goede doel zoals Damiaanactie. Hoeveel je kan nalaten hangt af van je familiale situatie : heb je kinderen of een echtgeno(o)t(e), dan zal je rekening moeten houden met hun “reserve”. Dit is het deel van je vermogen dat de wetgever voor hen heeft voorbehouden.  Het deel van je vermogen dat je bestemt voor vzw Damiaanactie noemt men een  “legaat” .  

Men onderscheidt drie soorten legaten  : 

  1. HET ALGEMEEN LEGAAT : een legaat dat je gehele vermogen betreft, actief en passief, al dan niet met de verplichting om bijzondere legaten uit te keren aan andere legatarissen. Je kan één of meerdere algemeen legatarissen aanduiden.  
  1. HET LEGAAT TEN ALGEMENEN TITEL : een legaat waarin je een welbepaald gedeelte van je vermogen, zoals alle roerende goederen of alle onroerende goederen, of een bepaald percentage van je vermogen, legateert aan één of meerdere personen of vzw’s.  
  1. HET BIJZONDER LEGAAT : een legaat waarin je een specifiek goed (vb een huis, een juweel, een schilderij …) of een bepaalde geldsom toekent aan een persoon of goed doel. 

In één testament kunnen verschillende legaten worden opgenomen, maar ook verschillende legatarissen. Het is dus mogelijk om legaten te “combineren” :  zo kan je één of meerdere algemeen legatarissen aanduiden, met de verplichting om één of meerdere bijzondere legaten of legaten ten algemenen titel  uit te keren. 

Neem je Damiaanactie op in je testament? Dan heb je volgende gegevens nodig: 

Damiaanactie vzw
Leopold II-laan 263
1081 Brussel

Ondernemingsnummer:
0406.694.670

Meer info?
Wij bezorgen je met veel plezier onze technische brochure.

Ik vraag de technische brochure aan

 

>>>Juridische info nodig bij de opmaak van je testament? Bekijk hier de webinar met juridisch expert Ann Maelfait van Testament.be<<<

Wil je meer informatie?

Helena Schalenbourg,
verantwoordelijke legaten

Voor meer informatie over legaten, geef Helena een seintje. Ze beantwoordt met plezier en in alle discretie je vragen.

Telefoon :
+32 (0)2 422 59 34
+32 (0)470 101 050

Mail : [email protected]

Ik heb een vraag
Pascale Decoene, juriste bij Damiaanactie

Pascale Decoene,
juriste

Wens je een huisbezoek of een persoonlijk gesprek met onze juriste Pascale Decoene? Neem dan contact op met Helena.

Telefoon :
+32 (0)2 422 59 34
+32 (0)470 101 050

Mail : [email protected]

Ik heb een vraag

Maak je testament gratis online met Legacio

Wil je graag zelf aan de slag met je testament, zonder langs te hoeven gaan bij je notaris? Dan is het gloednieuwe en betrouwbaar online platform van Legacio misschien iets voor jou.   In samenwerking met Legacio biedt Damiaanactie je de mogelijkheid om je testament online op te maken ten voordele van lepra- en tbc-patiënten, en dit met de hulp van een juridisch expert.  Op korte tijd kun je gratis een testament opmaken dat 100% aangepast is aan jouw situatie.

Ik wil meer info

WAT IS EEN DUOLEGAAT?

Met een duolegaat wordt een eerste legaat (vaak een algemeen legaat) toegekend aan  Damiaanactie, op voorwaarde dat zij een tweede legaat uitkeert aan een ver familielid  en ook de erfbelasting betaalt die op dat legaat verschuldigd is.  Het is een nuttige techniek in het kader van successieplanning, benut door mensen zonder partner of kinderen, die iets wensen na te laten aan een verre verwant of vriend, onderworpen aan hoge  tarieven in de erfbelasting. Het levert een fiscaal voordeel op voor de verre verwant of vriend : hij betaalt geen erfbelasting en ontvangt zo vanwege Damiaanactie een “netto-legaat” dat meer bedraagt dan wanneer hij  de volledige nalatenschap alleen en rechtstreeks zou geërfd hebben. Damiaanactie houdt er, na betaling van alle erfbelasting, ook nog een mooi legaat aan over.  

Verandering  in Vlaanderen ! 

Met ingang van 1 juli 2021 wordt in Vlaanderen een nieuwe fiscale formule toegepast, waarbij de totale erfbelasting die bij een duolegaat door het goede doel moet worden betaald, anders wordt berekend. Het duolegaat zal in vele gevallen geen voordeel meer opleveren voor Damiaanactie (het resultaat kan zelfs negatief zijn) met als gevolg dat zij het legaat niet zal kunnen aanvaarden. Het testament dreigt zo onuitvoerbaar te worden waardoor je niet langer het resultaat zal bereiken dat je voor ogen had. Het nieuwe Vlaamse decreet is niet alleen van toepassing op testamenten die vanaf 1 juli opgemaakt worden, maar geldt ook gelden voor reeds bestaande testamenten. *** Heb je al een testament opgemaakt waarin een duolegaat is opgenomen, dan bestaat de kans dat het legaat onvoldoende groot zal zijn voor Damiaanactie om alle erfbelasting te betalen. Of dit het geval is hangt af van de omvang van je vermogen en de wijze van verdeling die werd opgenomen in je testament.  Neem daarom tijdig contact op met je notaris of met onze juriste om je testament te laten nakijken.

Meer weten

Legaten: dit beloven wij je plechtig

1

Jij bepaalt het tempo

Wij beseffen dat je testament een persoonlijke aangelegenheid is waarover je pas beslist wanneer de tijd rijp is.

2

Wij staan voor je klaar

Je kunt altijd bij Damiaanactie terecht met al je vragen. Een toegewijd team van experten staat voor je klaar.

3

Jij maakt de keuzes

Jouw wensen zijn onze leidraad. Wij bieden advies en ondersteuning bij de voorbereiding van je wilsbeschikking via testament.

4

Wij volgen op

Samen met de notaris zien wij toe op de uitvoering van je testament na je overlijden. Je laatste wens wordt in alle zorgvuldigheid en met het volste respect opgevolgd.

5

Je creëert een maximale impact

Wij doen er alles aan om met jouw legaat een zo groot mogelijke impact te creëren in de levens van mensen met lepra en tbc.

6

Professionalisme

Je eerste contactpunt, Helena, en onze juriste, Pascale, verzekeren je dat alle formaliteiten professioneel en met expertise geregeld worden.